Juridische informatie

1 - Presentatie van de site

Overeenkomstig artikel 6 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website geïnformeerd dat lapantouflebio.com de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de implementatie en controle:

Eigenaar : Alternativ'Bio - SAS - SIRET 890 543 168 - TVA FR32890543168- 35 Boulevard Baptistin Cayol, 13008 Marseille, Frankrijk
Schepper : tekly.fr
Publicatiemanager: Alternativ'Bio - https://lapantouflebio.com/contact/
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : tekly.fr - https://tekly.fr/contact/
Gastheer : o2switch - 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, Frankrijk

2 - Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Gebruik van de site lapantouflebio.com houdt volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. lapantouflebio.com worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien op elk moment toegankelijk voor de gebruikers. Alternativ'Bio kan echter beslissen om de site te onderbreken voor technisch onderhoud, in welk geval zij zal trachten de gebruikers op voorhand te informeren over de data en uren van de interventie.

De website lapantouflebio.com wordt regelmatig bijgewerkt door Alternativ'Bio. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3 - Beschrijving van geleverde diensten

De website lapantouflebio.com is informatie verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Alternativ'Bio streeft ernaar om op de site het volgende aan te bieden lapantouflebio.com informatie zo nauwkeurig mogelijk. De website kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of dit de schuld is van de website zelf of van externe partners die de informatie verstrekken.

Alle informatie op de site lapantouflebio.com worden louter ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de lapantouflebio.com zijn niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4 - Contractuele beperkingen op technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe om de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

5 - Intellectuele eigendom en namaak

Alternativ'Bio is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : Alternativ'Bio.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom.

6 - Beperking van aansprakelijkheid

Alternativ'Bio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website lapantouflebio.com, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

Alternativ'Bio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van opportuniteit) die voortvloeit uit het gebruik van de Alternativ'Bio website. lapantouflebio.com.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Alternativ'Bio behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving elke inhoud te verwijderen die in deze zone wordt geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens. In voorkomend geval behoudt Alternativ'Bio zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

7 - Beheer van persoonlijke gegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij gebruik van de site lapantouflebio.comDe volgende informatie kan worden verzameld: de URL van de koppelingen via welke de gebruiker de site heeft bezocht lapantouflebio.comde internetprovider van de gebruiker, het internetprotocoladres (IP-adres) van de gebruiker.

In elk geval verzamelt Alternativ'Bio persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker enkel voor de noodzaak van bepaalde diensten aangeboden door de site. lapantouflebio.com. Gebruikers verstrekken deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer ze deze zelf invoeren. De gebruiker van de lapantouflebio.com de verplichting om deze informatie te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 over gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen alle persoonlijke gegevens die hem betreffen, door een schriftelijke en ondertekende aanvraag te sturen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs waarop de handtekening van de drager van het document staat, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen persoonlijke informatie over de gebruiker van de lapantouflebio.com wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Enkel de veronderstelling van de aankoop van Alternativ'Bio en haar rechten zou de overdracht van deze informatie aan de eventuele koper toelaten die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site. lapantouflebio.com.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld.

Databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8 - Hyperlinks en cookies

De website lapantouflebio.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met de toestemming van Alternativ'Bio. Alternativ'Bio heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de sites die op deze manier worden bezocht te controleren, en aanvaardt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid in dit opzicht.

De site doorbladeren lapantouflebio.com waarschijnlijk zal leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De op deze manier verkregen gegevens zijn bedoeld om later surfen op de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten.

Als de installatie van een cookie wordt geweigerd, kan het zijn dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra (wielvormig pictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

Firefox: klik boven in het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Stel de Bewaarregels in op: gebruik gepersonaliseerde instellingen voor geschiedenis. Schakel ten slotte het selectievakje uit om cookies te deactiveren.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie "Vertrouwelijkheid" op Inhoudsinstellingen. In de sectie "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie "Vertrouwelijkheid" op Voorkeuren. In het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

9 - Toepasselijk recht en jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site lapantouflebio.com valt onder het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn exclusief bevoegd.

10 - De belangrijkste wetten

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd bij Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie.

11 - Woordenlijst

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site en deze gebruikt.

Persoonsgegevens: "gegevens die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie ze betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).